Avtalevilkår for Oddenvenn og Wifi

1. Bruk av Wifi

 

1.1. Vilkår for tilgang til gratis Wifi

Regler for innhenting og bruk av personopplysninger i trådløse internettsoner under navnet ODDEN Kundenett. ODDEN Kundenett er navnet på en tjeneste som gir kunder og besøkende tilgang til å koble seg til og bruke internett trådløst.

1.2. Generelt om personvern:

Formålet med personvern er å verne om privatlivets fred, den personlige integritet og sørge for tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles, oppbevares og tidsgrenser for oppbevaringen. Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

1.3. Generelt ODDEN Kundenett:

ODDEN Kundenett er en gratistjeneste og service for de kunder eller brukere som besøker ODDEN Senter. Enhver bruker av ODDEN Kundenett må påregne at tilkobling til Kundenett kan utebli eller kan være ustabilt i perioder. Det samme gjelder båndbredde og generell brukeropplevelse. Vedlikehold av ODDEN Kundenett vil ikke bli varslet den enkelte bruker. ODDEN Senter er på ingen måte ansvarlig for den enkelte brukers bruk av internett, for applikasjoner eller tjenesters funksjonalitet ved bruk av ODDEN Kundenett eller andre forhold som følge av den enkelte brukers bruk av ODDEN Kundenett. Enhver form for ulovlig bruk av ODDEN Kundenett enten direkte eller indirekte kan føre til politianmeldelse av den enkelte bruker. Politiet kan få utlevert brukerinformasjon ned på brukernivå ved begjæring om dette.

1.4. Vår informasjon om deg som bruker:

For å kunne benytte ODDEN Kundenett må du registrere ditt mobilnummer. Samtidig registreres det en apparatID for det apparatet du velger å koble til ODDEN Kundenett for å få tilgang på internett. Det registrerte telefonnummeret er det som identifiserer brukeren. ApparatID’en benyttes kun for å identifisere og skille mellom de ulike apparat en bruker benytter. Et enkelt mobilnummer kan være tilknyttet flere apparatid’er.

1.5. Hva bruker vi personopplysninger til i ODDEN Kundenett?

Personopplysninger brukes til å administrere ditt kundeforhold og er nødvendig for å gi deg riktig tilgang til ODDEN Kundenett og internett. Personopplysningene brukes også i et bakenforliggende analyseprogram som kan gi ODDEN Senter anonymisert informasjon om blant annet bevegelsesmønstre, besøksfrekvens og besøkstid, basert på apparat-ID. De samlede personopplysningene kan også benyttes til å forbedre kundeopplevelsen for brukerne. For eksempel kan dette benyttes for å bedre opplevelsen ved bruken av ODDEN Kundenett.

1.6. Registering av IP-adresse

For å kunne kommunisere med andre enheter på Internett, må din enhet ha en IP-adresse. Denne adressen benyttes som identifikasjon på din maskin når den kommuniserer med andre maskiner på nettet. I det du kobler deg opp mot ODDEN Kundenett vil du kunne identifiseres med IP-adressen din. Informasjon om din enhets IP-adresse lagres i 4 uker etter bruk.

1.7. Registering av brukerdata

Når man som bruker er tilkoblet og bruker ODDEN Kundenett som internettilkobling vil man til enhver tid legge igjen informasjon om hva man benytter internettilkoblingen til. Blant annet vil dette si at det vil være lagt igjen data om hvilken type apparat som benyttes og hvilket operativsystem apparatet opererer med. Videre vil det være mulig å se hvilken nettleser, applikasjon eller andre tjenester som benyttes. Den registrerte dataen ved bruk av ODDEN Kundenett ligger lagret i en buffer. Dette vil si at den vil bli overskrevet fortløpende ettersom nye brukere benytter tjenesten. Maksimal lagringstid av slik data uansett senere bruk er 4 uker.

1.8. Tilgang til informasjonen

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos Salto Eiendom AS som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

1.9. Innsyn, endring og sletting av informasjon

Dersom man som bruker ønsker innsyn i hvilken informasjon som er lagret om deg kan man få dette ved å kontakte kundeservice. Kundeservice vil kunne hjelpe brukeren å få uriktige data rettet, supplert eller slettet eller om en bruker ønsker å avslutte sin bruk av tjenesten og slette sine brukerdata. Du kan også kontakte kundeservice hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger. E-postadresse til kundeservice er: post@Oddensenter.no

1.10. Ansvar for databehandling – ODDEN Kundenett

Den tekniske løsningen for ODDEN Kundenett er levert av Friday Networks AS. Friday Networks er ansvarlig for den tekniske infrastrukturen, teknisk datainnhenting, den tekniske lagringen og oversendelse av data på oppdrag av Salto Eiendom AS. Det er Salto Eiendom AS som er ansvarlig selskap for den kommersielle driften, utviklingen og anvendelse av statistisk. Hos Salto Eiendom er det administrerende direktør som har det overordnede ansvaret for den kommersielle delen av ODDEN Kundenett. Videre er det daglige ansvaret delegert til senterleder på ODDEN Senter.

Sist oppdatert av Salto Eiendom AS 01.09.2017

2. Oddenvenn – Kundeklubb

 
1. LOVVERK
Alle personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven av 14. april 2000. Norsk lov gjelder for avtalen og ved eventuelle tvister.


2. BEHANDLINGSANSVARLIG OG KONTAKTINFORMASJON
Odden Senter v/ Odden senterdrift AS er behandlingsansvarlig.

ODDEN
Odden 1
4876 Grimstad
Tlf: 37 25 89 89
Mail: post@odden.no


3. FORMÅL
Databehandler og deres underleverandører vil først og fremst bruke dine personopplysninger til å administrere kundeklubben. Her inngår å (i) tildele fordeler og bonuspremier, (ii) opprette kundeprofiler med formål om å kunne gi deg tilbud og informasjon etter dine ønsker og interesser.Kundeklubben vil bruke informasjonen til (iii) å kontakte deg via de kanaler du i denne avtale samtykker til kommunikasjon. Dette kan være post, telefon, e-post, SMS eller MMS i forbindelse med arrangementer, produkter og/eller tjenester vi antar vil være av interesse.

Alle personopplysninger som du sender inn i forbindelse med din registrering og andre personopplysninger registrert i forbindelse med transaksjoner («Personopplysningene») vil bli samlet inn, behandlet og lagret elektronisk. Det er kun behandlingsansvarlig(jfr. Pkt. 2) og underleverandører som har tilgang til informasjonen. Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss. Dersom du vil melde deg inn i kundeklubben må du allikevel oppgi gi den informasjonen vi etterspør i søknadsskjemaet som obligatoriske felt.


4. TREDJEPARTER
Vi(Odden Senterdrift AS) kan/vil ikke overføre eller selge person opplysninger til 3. part. Vi kan om ønskelig komplettere kundeprofilene med informasjon fra 3. part. Som for eksempel telefonkatalogen/adresseregister.


5. ENDRINGER
Vi kan fra tid til annen foreta endringer i denne Avtalen etter skriftlig varsel til deg dersom viktige kommersielle hensyn tilsier dette. Du plikter oppgi korrekt informasjon og å melde eventuelle endringer av navn, adresse og andre opplysninger som er oppgitt til e-mail: post@odden.no

6. UTMELDING, INNSYN OG RESERVASJONSRETT
Du kan på forespørsel få innsyn i den informasjon som er registrert om deg etter denne avtale, samt kreve eventuelle feil rettet. Du kan reservere deg mot å få tilsendt informasjon eller melde deg ut av klubben og heve denne avtalen. Opplysningene vil da kun brukes til statistikkformål i anonym form. Utmelding, innsyn i egne personopplysningereller ønske om permanent sletting skjer ved henvendelse til Odden på e-mail: post@odden.no